ADR 1:3

Kursbenämning:    
ADR enligt kapitel 1:3
Transport av farligt gods vi
skogs-, väg- och anläggningsarbeten

Målgrupp:    
De personer som är sysselsatta hos delaktiga och vars arbetsområde omfattar
transport av farligt gods.

Syfte:  
Personer som arbetar med farligt gods skall få utbildning i de krav som
transport av farligt gods ställer på deras arbets- och ansvarsområde.

 Mål:   
Utbildningens mål skall vara att ge personalen kännedom om säker hantering
och nödåtgärder.

Kursinnehåll:

Allmän utbildning

Personal skall vara förtrogen med de allmänna villkoren i bestämmelserna för
transport av farligt gods.

Funktionsspecifik utbildning

Personalen skall få detaljerad utbildning om de bestämmelser
Som reglerar transport av farligt gods, motsvarande deras uppgifter och ansvar.

Säkerhetsutbildning
I motsvarighet till de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid
transport av farligt gods och dess lastning och lossning skall personalen få
utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra.

Utbildningstid:      
1 dag