Hantering av personuppgifter

1 PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR ROFAB

1.1 ROFAB Maskin & Byggutbildning AB, 556452-9427 (”ROFAB”,”vi”) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

1.2 I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du registrerar dig för någon av våra tjänster, bokar en kurs eller kontaktar oss på annat sätt kan vi komma att bearbeta din data i samband med registrering och utförande av exempelvis den tjänst eller annan åtgärd som är kopplad till behandlingen.

1.3 ROFAB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår Personuppgiftspolicy innan du tar del av någon utav våra tjänster.

2 PERSONUPPGIFT, PERSONUPPGIFTSBEHANDLING OCH PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1 En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

2.2 Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, registrering och lagring.

2.3 Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3 UPPGIFTER SOM BEHANDLAS

3.1 De personuppgifter som ROFAB samlar in och behandlar om dig som kund, beställare, utbildningsdeltagare etc. kan variera beroende på vilken typ av situation som avses. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet behandlas.

Exempel på uppgifter som kan komma att behandlas av ROFAB är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefon och e-postadress till arbete respektive bostad
 • Genomgången utbildning
 • Intyg och certifikat
 • Andra uppgifter som du själv lämnar till ROFAB för utförande av en tjänst

3.2 Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

3.3 I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från offentligt tillgängliga källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av arrangemang som vi erbjuder.

4 ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

4.1 Vi behandlar personuppgifterna i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • Kontaktuppgifter:
  – För att kunna leverera beställda varor och tjänster.
  – För att informera dig om våra tjänster och villkor.
  – För att fullgöra förpliktelser enligt lag.
 • Personnummer:
  – För att kunna utfärda intyg och när myndigheter kräver det.
 • Utfärdade intyg, certifikat och bevis:
  – För att vid efterfrågan kunna utfärda kopior och bistå med information.

4.2 Uppgifterna kan också komma att finnas i testmiljöer för tjänsten i syfte att för bättra kvaliteten i tjänsten och anpassa den efter nya föreskrifter.

5 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut eller om vi har fått ditt uttryckliga medgivande till sådant utlämnande.

5.2 Personuppgifter kan komma att överföras till Transportstyrelsen, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, TYA och regionala utbildningsråd.

5.3 Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att inhämta adressuppgifter eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla ROFABs tjänster.

5.4 Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

6 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

6.1 ROFAB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

7 RÄTTSLIG GRUND, LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

7.1 Genom att registrera dig för någon av våra tjänster, boka en kurs eller kontakta oss på annat sätt lämnar du uppgifter till oss. Genom denna kontakt godkänner du att vi behandlar de angivna personuppgifterna för ovan angivna ändamål. Som laglig grund för behandling kommer vi att använda oss av uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, samtycke eller berättigat intresse. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan och för vår räkning. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Personuppgifter med koppling till utbildningshistorik, intyg, certifikat och bevis sparas så länge du förväntas vara yrkesverksam eller så länge det finns myndighetskrav att spara dem. I marknadsföringssyfte används endast relevant information som inte är äldre än 36 månader från det att du upphörde vara kund. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen, kollektivavtal och arbetsmiljöverkets föreskrifter.

8 DINA RÄTTIGHETER

8.1 Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på ditt eller på vårt eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna inte raderas utan enbart blockeras. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

8.2 Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att höra av dig till oss.

9 COOKIES

9.1 När du besöker vår hemsida använder vi oss av cookies och liknande spårningstekniker.

10 LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

10.1 I de fall våra webbsidor hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och ROFAB frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling.

11 ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

11.1 Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade versionen här: rofabmb.se/Integritetspolicy.

12 LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

12.1 Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

13 KONTAKT

13.1 Kontaktuppgifter:
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta ROFAB: rofab@rofabmb.se eller ROFAB Maskin & Byggutbildning AB, att: Personuppgiftsansvarig, Artillerivägen 3, 296 31 Kristianstad

13.2 Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2018-04-30