ADR – Farligt gods

Alla som förflyttar godset med transportmedel, lastar och lossar samt förvarar och hanterar godset i samband med transport skall ha ett giltligt ADR-intyg.

Giltighetstid:
5 år