ADR – Farligt gods

Kursbeskrivning:

Utbildning av förare av fordon på väg.
Förare som transporterar farligt gods på väg över
värdeberäknad mängd, måste ha genomgått förarutbildning och ha examinerats från
utbildningen med godkänt resultat.

Godkänd examination ger intyg om förarutbildning (ADR-intyg)
som är giltigt i fem år.

Alla som förflyttar godset med transportmedel, lastar och lossar samt förvarar och hanterar godset i samband med transport skall ha ett giltigt ADR-intyg.